Ландшафтни паркове

Следвайки подхода при създаването на екопътеките, се стигна до идеята за ландшафтни паркове.

Видове

Според местоположението:

  • Крайпътни;
  • Крайречни;
  • Среднопланински – според надморската височина.

Според водещия природен компонент:

  • Лесопаркове;
  • Хидропаркове(аквапаркове);
  • Геопаркове.

Крайречен ландшафтен парк "Панега"

Създадена е мрежа на европейските геопаркове - общо 25 на брой. Три от тях се намират в съседни на нас държави: два геопарка в Гърция и един в Румъния. В България първият геопарк е създаден в района на Карлуковския карстов комплекс.


ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ